Pages

Minggu, 03 April 2011

Doa Membuka Hati

Doa Membuka Hati

Allahumma nawwir quluubana binuuri
hidayatika liyakuunal ghodhoba wal ’ajaba
walhasada muhawwalaa ila nuuri
rohmatika wahidaayatika

Yaa Allah, Terangilah hati kami dengan
cahaya petunjukMU, supaya kemarahan,
kesombongan dan sifat kedengkian
berubah menjadi cahaya rahmatMU dan
petunjukMU.

Allahumma awzi’ naa anna ’iba bi annal
’afwa huwasabiiluttaqorrubi ilaika, wahdi
quluubanaa linas-hula lanaa anna’ fuwa
kulla man akhtho a fiinaa

Yaa Allah, Berilah kami pemahaman
bahwa sesungguhnya memberi maaf
adalah jalan untuk mendekatkan diri
kepadaMU & berilah petunjuk pada hati
kami agar mudah bagi kami untuk
memberi maaf pada orang yang salah pada
kami.

Allahumma innaka ghofuururrohiim,
faghfir lijami ‘i man akhthoa fiinaa
fainnahum laa ya’ lamuun. Wahdinaa
binuuri hidaayatika liyakuuna suu al
akhlaaqi muhawwalaa ila nuurika

Yaa Allah, Sesungguhnya Engkau maha
pengampun lagi maha penyayang,
ampunilah setiap orang yang berbuat salah
kepada kami, karena sesungguhnya
mereka tidak mengetahui-nya. Dan
tunjukilah kami dengan cahaya
petunjukMU agar akhlaq kami yang buruk
berubah menjadi cahayaMU (petunjukMU).
04. Allahummaghfirlanaa djunuubanaa
wabaa ’id bainanaa wabaina
khothooyaanaa fainnahuu laa yaghfirudj
djunuubana illaa anta

Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kami
dan jauhilah kami dari kesalahan karena
sesungguhnya tidak ada yang dapat
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Robbanaghfirlanaa djunuubanaa maa
’ alimnaa minhaa, wamaa lam na’ lam

Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kami
baik yang kami ketahui (sengaja) maupun
yang tidak kami ketahui (tidak sengaja).

Allahummathmainna quluubanaa
liyakuunaal khoufu wal hammu wal
khosy-yatu haa ribatan sinnaa

Ya Allah, Berilah ketenangan pada hati
kami agar ketakutan, kesedihan dan
kekhawatiran jauh dari kami.

Allahumma nawwir quluubanaa hatta,
nastathi ’a annufarriqolhaqqo minal baathi
l
Ya Allah, Terangilah hati kami hingga
kami dapat membedakan antara yang haq
dan yang bathil.

Allahumma baariklanaa wanawwir
quluubanaa linastathi ’a annasy ‘uro anna
hidaayatika taskunu fii quluubinaa

Ya Allah, Berilah keberkatan kepada
kami dan terangilah hati kami untuk dapat
merasakan petunjukMU didalam hati kami.

Allahumma nawwir quluubanaa linasy
‘ uro annaka man ba ’urrohmati
walmaghfiroti fiddunyaa wal aakhiroti

Ya Allah, Terangilah hati kami agar
kami merasakan sesungguhnya Engkau
pemberi rahmat dan ampunan di dunia dan
di akhirat.

Allahummaj ’al nuuroka yunawwirus
samawaati wal ardho wa jamii ’a
harokaatinaa kamaa tardho

Ya Allah, Jadikanlah cahayaMU
menerangi langit dan bumi dan setiap
gerakan kami menurut yang Engkau ridhoi.

Robbanaftah hikmataka lijamii ‘i
makhluuqoo tis samawaati wal ardhi
liyakuunuu minal muhtadiin

Ya Allah, Ya Tuhan Kami, Bukakanlah
pintu hikmahMU (kebijaksanaanMU) untuk
semua makhluk yang di langit dan di bumi
agar tergolong kepada orang-orang yang
mendapat petunjuk.

Allahumma baa ’idnaa min djhulmisy
syaithooni wasyarrihi kamaa baa ’ad ta
bainal masyriqi wal maghribi

Ya Allah, Jauhkanlah kami dari
kezholiman syaiton dan keburukannya,
seperti engkau menjauhkan antara timur
dan barat.

Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw
wafil aakhiroti hasanataw waqinaa
‘ adjaabannaar

Ya Allah, Ya Tuhan Kami, Berikanlah
kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan
lindungilah kami dari azab neraka

0 komentar: